previous arrow
next arrow
Slider

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขนาด 600 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและเฉพาะทางขั้นสูง ครอบคลุมถึงระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และมีเข็มมุ่ง ที่จะพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย สร้างความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และให้การรักษาผู้ป่วยแบบผสมผสาน โดยนำเอาการแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย สปา อาโรม่า เทราปี่ จิตบำบัดผู้ป่วยระยะสุดท้าย ธรรมะ สำหรับผู้ป่วย-ญาติ ตลอดจนการนำเอาหลัก Humanize Health Care/ Healing Environment มาใช้ร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่ อย่างเหมาะสม

 

แพคเกจและโปรโมชั่น

ดูแพคเกจและโปรโมชั่นทั้งหมด

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต โดยให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง

ข่าวสารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

อ่านข่าวในหมวด
อ่านข่าวในหมวด
อ่านข่าวในหมวด
อ่านข่าวในหมวด

ข้อมูลน่าสนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านข่าวในหมวด
Icon

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพของการให้การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดี