เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-361234 , โทรสาร 076-361333

แจ้งเหตุฉุกเฉิน (ภายใน) กด 8 /1999
ประชาสัมพันธ์ (Operator) กด 7
บริการฉุกเฉิน
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 ศูนย์ Refer 6950/6951 วิทยุสื่อสาร(นเรนทร) 1207/109
เบอร์ตรงศูนย์ Refer 076-361-269
ห้องฉุกเฉิน 1200-2 ศูนย์เปลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1213
บริการผู้ป่วยนอก
เคาน์เตอร์รับบัตร 1170 ห้องตรวจหัวใจ 1223 ห้องตรวจศัลยกรรม 1255
ห้องบัตรฉุกเฉิน 1177 ห้องตรวจอายุรกรรม 1226 , 1228 ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1258
ห้องเวชระเบียน 1172 คลินิก ARV 1236 ห้องตรวจกระดูก 1259
จองห้อง(ในเวลา)/เบิกจ่ายตรง 1173 คลินิกวัณโรค 1237 ห้องเฝือก 1262
ศูนย์ Admit 1196 ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม 1239 ห้องตรวจจิตเวช 1266-9
ห้องทำแผล 1203 ห้องทันตกรรม 1280 ห้องตรวจออทิสติก 1267
ห้องฉีดยา 1204 ห้องตรวจ หู คอ จมูก 1283 ห้องผ่าตัด ชั้น 5 1300-2
ศูนย์พึ่งได้ 1205 ห้องตรวจตา 1282 ห้องดมยา ชั้น 5 1305
ศูนย์ร้องเรียน 1412 ธนาคารเลือด 1287 / 1285 ห้องผ่าตัด ชั้น 6 1350,1352-3
ห้องตรวจประกันสังคม 1190 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา 1180 ห้องศูนย์หัวใจ(echo) 1511
คลินิกนมแม่ 1244 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1183 , 1186 ศูนย์ ODS 1375
โรงเรียนพ่อแม่ 1245 ศูนย์คัดกรองโรค 1199 ศูนย์ CCTV 2654
ศูนย์เครื่องมือพิเศษ
ศูนย์เอ็กซเรย์ 1600 ห้อง CT Scan 1602 ห้องตรวจสวนหัวใจ 1500/1503
นัดเอกซเรย์พิเศษ 1605 ห้อง MRI 1609 หน่วยไตเทียม 2402/2403
ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 2432 ห้องเวชศาสตร์ใต้น้ำ 2500/2501 ห้อง CT-scan ER 1219
ห้อง lab (ในเวลา) 1135 ห้องเจาะเลือดในเวลา 1501
ห้อง Lab (นอกเวลา 1139
ศูนย์สิทธิ์/งานประกัน/พรบ.
ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย 1232 งานพ.ร.บ. 1160 งานออกบัตรเฝ้าไข้ 1609
งานประกันสุขภาพ 1150 , 1155 งานประกันชีวิต 1174
งานประกันสังคม 1152 ศูนย์ต่างประเทศ 1215/1216
งานสังคมสงเคราะห์ 1153 International Dept 1215/1216
หอผู้ป่วย
หอผู้ป่วยหนักหัวใจ CCU 1248-9 ICU อายุรกรรม 1700 หอผู้ป่วยร่มไทร 2130-2131
หอผู้ป่วยห้องคลอด 1800,1802-3 หอผู้ป่วยหลังคลอด 1810 หอผู้ป่วยนรีเวช 1820
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1900/1901 ICU ศัลยกรรมชาย 2120/2121 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2020, 2022
หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 2000 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2010-2013 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 2330-1
พิเศษอายุรกรรม (พิเศษ 4) 2030 หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม (พิเศษ 5) 2040 หอผู้ป่วยหลวงพ่อแช่ม 2 6721/6722
RCU หอผู้ป่วยวิกฤติทางเดินหายใจ 2300-2 หอผู้ป่วยสงฆ์พิเศษ 2 2310-1 หอผู้ป่วยหลวงพ่อแช่ม 3 6730
I.C.U ศัลยกรรม 2400 หอผู้ป่วยน้อมเกล้า 2 2410 หอผู้ป่วยหลวงพ่อแช่ม 4 6740/6741
หอผู้ป่วยจิตเวช 2440/2441 หอผู้ป่วยน้อมเกล้า 3 2420 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 6311/6311
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 6750/ 6751 หอผู้ป่วยน้อมเกล้า 4 2430 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 6320/6321
หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม 6340/6341 NICU (หอภิบาลทารกแรกเกิด) 6421-3 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 2800
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 6340/6341 PICU (หอผู้ป่วยวิกฤตฯ) 6419 / 6420 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย (มะฮอกกานี) 3890
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 6350/6351 Sick Newborn 6415 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง (มะฮอกกานี) 3891
คลินิกเฉพาะทาง
คลินิก 360 1423 แพทย์แผนไทย 3611 แพทย์แผนจีน 2550
หน่วยไตเทียม 2402-3 ห้องกายภาพบำบัด 1400 ศูนย์ดูแลบาดแผล 2102
คลินิกพิเศษ SMC 6700 ห้องตรวจกุมารเวช 6132 บริจาคอวัยวะ 1666
คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI) 076-361201 ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก 6205 เคมีบำบัด 2350/2351
คลินิกฝึกพูด(ครูไก่) 6216 ฉีดวัคซีนเด็ก 6314 คลินิกโรคจากการทํางาน (TOTSS) 1425
คลินิกวางแผนครอบครัว/ฝากครรภ์ 1230 ห้องกายอุปกรณ์(กายภาพไฟฟ้า) 3827
หน่วยงานพิเศษ/สนับสนุน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 6801-6802 องค์กรแพทย์ 6623 สำนักงานจริยธรรมและวิจัย 6624
ฝ่ายธุรการ 6549 ,6550 ห้องเก็บศพ 2651 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1910/1911
กลุ่มงานการเงินและบัญชี 6512 , 6515 กลุ่มงานพัสดุ 6553-4 ,6556
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 6545 ,6546 ห้องธุรการช่างซ่อมบำรุง (ในเวลา) 2610

ปรับปรุงเมื่อ 03 ตุลาคม 2023 เวลา 10:23:45