ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

1. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 2,477 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563)

2. จำแนกเป็น :

  • ข้าราชการ 867 คน ร้อยละ 35.00
  • ลูกจ้างประจำ 41 คน ร้อยละ 1.66
  • พนักงานราชการ 35 คน ร้อยละ 1.41
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 816 คน ร้อยละ 32.94
  • ลูกจ้างชั่วคราว 375 คน ร้อยละ 15.14
  • ลูกจ้างชั่วคราว (นอกระบบ) 343 คน ร้อยละ 13.85

ข้อมูล ณ 30/06/2563
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่