อัตรากำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

  • จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 2,302 คน

  • ข้าราชการ 1,129 คน ร้อยละ 49.04

  • ลูกจ้างประจำ 29 คน ร้อยละ 1.26

  • พนักงานราชการ 35 คน ร้อยละ 1.40

  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 790 คน ร้อยละ 34.32

  • ลูกจ้างชั่วคราว 131 คน ร้อยละ 5.69

  • ลูกจ้างชั่วคราว (นอกระบบ) 188 คน ร้อยละ 8.17

กราฟแสดงอัตราส่วนบุคลากร

ตารางแสดงรายละเอียดตำแหน่ง

ลำดับที่ ตำแหน่งสายงาน จำนวนมีคนครอง
ข้าราชการ ลจป.
(ราย)
พรก.
(ราย)
พกส.
(ราย)
ลจช.
(ราย)
ลจช.
(นอกระบบ)
รวมทุก
ประเภท
ตาม จ.18 ลาศึกษา ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ ปฏิบัติ งานจริง            
1 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 6
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 0 0 0 6 0 1 0 0 0 7
4 นักจัดการงานทั่วไป 2 0 0 1 3 0 2 33 0 3 41
5 นักทรัพยากรบุคคล 1 0 1 0 0 0 3 3 0 1 7
6 นักวิชาการพัสดุ 1 0 0 0 1 0 3 3 0 1 8
7 นักวิชาการสถิติ 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4
8 นิติกร 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 นักวิเทศสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 0 0 0 1 0 3 14 0 2 20
11 นักประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 1 13 0 2 16
12 นายแพทย์ 199 31 5 5 168 0 0 0 2 1 171
13 ทันตแพทย์ 30 1 1 0 28 0 0 0 0 0 28
14 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 0 0 0 18 0 0 2 1 1 22
15 นักเทคนิคการแพทย์ 25 1 2 0 22 0 1 0 0 3 26
16 แพทย์แผนไทย 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 8
17 เภสัชกร 45 0 2 1 44 0 1 0 2 0 47
18 นักโภชนาการ 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
19 นักจิตวิทยา 9 0 0 0 9 0 0 0 0 1 10
20 นักจิตวิทยาคลินิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 พยาบาลวิชาชีพ 681 0 31 0 650 0 0 0 78 0 728
23 นักรังสีการแพทย์ 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4
24 นักกายภาพบำบัด 28 0 3 0 25 0 0 2   0 27
25 นักกิจกรรมบำบัด 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
26 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
27 นักวิชาการสาธารณสุข 76 0 16 0 60 0 0 1 3 7 71
28 นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
29 ช่างภาพการแพทย์ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 นักวิชาการศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 10 0 1 12
31 นักสังคมสงเคราะห์ 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 5
32 นักกายอุปกรณ์ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 4 0 0 0 4 0 0 0 1 1 6
34 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
35 เจ้าพนักงานธุรการ 1 0 0 0 1 0 1 26 0 2 30
36 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 0 0 0 2 0 0 10 0 1 13
37 เจ้าพนักงานสถิติ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
38 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 5 0 0 0 5 0 0 1 1 0 7
39 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 0 0 0 1 0 2 18 2 5 28
40 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 0 0 0 1 0 0 13 0 0 14
41 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
42 พยาบาลเทคนิค 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
43 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
44 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
45 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 10 0 4 0 6 0 0 0 0 0 6
46 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 23 0 2 0 21 0 0 0 5 0 26
47 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 8 0 3 0 5 0 0 0 0 0 5
48 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 6 0 1 0 5 0 0 0 5 0 10
49 นายช่างโยธา 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
50 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
51 นายช่างไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
52 นายช่างเทคนิค 0 0 0 0 0 0 5 14 1 2 22
53 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
54 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
55 วิศวกรโยธา 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
56 นักวิชาการศึกษาพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
57 นักวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 0 0 0 0 0 12 3 158 1 40 214
60 พนักงานเภสัชกรรม 0 0 0 0 0 0 0 17 2 10 29
61 พนักงานประจำห้องยา 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 15
62 พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 0 0 0 0 0 1 0 10 0 1 12
63 พนักงานห้องผ่าตัด 0 0 0 0 0 2 0 11 0 3 16
64 พนักงานผ่าและรักษาศพ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
65 พนักงานบัตรรายงานโรค 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
66 พนักงานกายภาพบำบัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 พนักงานประจำห้องทดลอง 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
68 พนักงานวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 14
69 พนักงานประกอบอาหาร 0 0 0 0 0 3 0 13 0 4 20
70 พนักงานขับรถยนต์ 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
71 พนักงานสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 พนักงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 พนักงานรักษาความปลอดภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 พนักงานประจำตึก 0 0 0 0 0 3 0 211 3 21 238
75 พนักงานเปล 0 0 0 0 0 1 0 26 2 18 47
76 พนักงานซักฟอก 0 0 0 0 0 1 0 5 3 1 10
77 พนักงานบริการ 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 14
78 พนักงานบริการ(รปภ.) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 12
79 พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
80 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 11
81 พนักงานการเงินและบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8
82 พนักงานเก็บเงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
83 พนักงานพัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 13
84 พนักงานธุรการ 0 0 0 0 0 0 0 11 6 8 25
85 พนักงานพิมพ์ 0 0 0 0 0 4 0 4 0 3 11
86 ผู้ช่วยพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
87 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
88 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 21 2 2 25
89 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
90 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 คนสวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 แม่บ้าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 ผู้ดูแลหมวดสถานที่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 ล่ามภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 ช่างไม้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 ช่างเหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
97 ช่างฝีมือทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
98 ช่างต่อท่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ช่างตัดเย็บผ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 ช่างประปา 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
102 แพทย์แผนจีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม 1,226 33 71 7 1,129 29 35 790 131 188 2,302

ปรับปรุงเมื่อ 28 มิถุนายน 2023 เวลา 01:28:46