จำนวนแพทย์ตามสาขา | ข้อมูลแพทย์พร้อมรูปภาพ

แพทย์สูตินรีเวชกรรม 3 สาขา 13 คน
1. สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 10
2. มะเร็งนรีเวชวิทยา 1
3. เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 2
     
แพทย์ศัลยกรรม 6 สาขา 24 คน
1. ศัลยศาสตร์ทั่วไป 9
2. ประสาทศัลยศาสตร์ 4
3. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 3
4. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 2
5. ศัลยศาสตร์ทรวงอก 3
6. กุมารเวชศัลยศาสตร์ 3
     
แพทย์กุมารเวชกรรม 9 สาขา 12 คน
1. กุมารเวชศาสตร์ 4
2. กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 1
3. กุมารเวชศาสตร์ต่อไร้ท่อและเมตาบอลิสม 1
4. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ 1
5. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด 1
6. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 1
7. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 1
8. กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 1
9. กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 1
     
แพทย์อายุรกรรม 13 สาขา 28 คน
1. อายุรศาสตร์ทั่วไป 5
2. อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจ 2
3. อายุรศาสตร์โรคไต 4
4. หัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ 1
5. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 2
6. อายุรศาสตร์โรคเลือด 1
7. อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจ 1
8. ตจวิทยา 2
9. ประสาทวิทยา 3
10. อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ 1
11. อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม 1
12. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 2
13. อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร 3
     
แพทย์ออร์โธดิกส์ 5 สาขา 12 คน
1. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 8
2. เวชศาสตร์การกีฬา 1
3. จุลศัลยกรรมทางมือ 1
4. กระดูกสันหลัง 1
5. อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ 1
     
แพทย์จักษุวิทยา 4 สาขา 8 คน
1. จักษุวิทยา 5
2. ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 1
3. ต้อหิน 1
4. จอตาและวุ้นตา 1
     
แพทย์โสต ศอ นาสิก 1 สขา 6 คน
1. โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา 6
     
แพทย์จิตเวช 2 สาขา 6 คน
1. จิตเวชศาสตร์ 5
2. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1
     
แพทย์วิสัญญี 2 สาขา 8 คน
1. วิสัญญีวิทยา 7
2. วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 1
     
แพทย์รังสีวิทยา 3 สาขา 6 คน
1. รังสีวิทยาวินิจฉัย 3
2. รังสีวิทยาทั่วไป 2
3. รังสีร่วมรักษาและลำตัว 1
     
แพทย์สาขาอื่น 8 สาขา 27 คน
1. แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 8
2. แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 1
3. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 9
4. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 3
5. พยาธิวิทยากายวิภาค 2
6. นิติเวชศาสตร์ 2
7. เวชศาสตร์ป้องกัน สาขาสุขภาพจิตชุมชน 1
8. เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล 1
     
แพทย์อื่น ๆ 22 คน
1. แพทย์ทั่วไป 22
     
ทันตแพทย์ 7 สาขา 28 คน
1. ทันตแพทย์ทั่วไป 9
2. ทันตกรรมประดิษฐ์ 5
3. ปริทันตวิทยา 3
4. ทันตกรรมสำหรับเด็ก 3
5. วิทยาเอนโดดอนต์ 3
6. ทันตกรรมจัดฟัน 2
7. ศัลศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเซียล 3