วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพยาบาลที่เป็นเลิศ ผู้รับบริการปลอดภัย บุคลากรเก่งดีมีสุข

พันธกิจ

 1. จัดระบบการพยาบาลให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค และ ฟื้นฟูสภาพ
  ผู้รับบริการ สนับสนุนให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง
 2. บริหารอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข
 3. บริหารจัดการด้านทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
 5. สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนางานคุณภาพ สร้างงานวิจัย  นวัตกรรมทางการพยาบาล และส่งเสริมการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผู้รับบริการ

ยุทธศาสตร์

 1. ขับเคลื่อนความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาล ในสถานบริการสุขภาพ
 2. การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
 3. ส่งเสริมการพัฒนาวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลที่ท้าทายกับปัญหาสุขภาพโลก
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรพยาบาล ให้เกิดความสุขและมีคุณภาพในงานการพยาบาล
 5. การบริหารองค์กรเป็นเลิศด้วยหลักธรรมภิบาล

ค่านิยม

“เก่ง ดี มีสุข”

ข่าวสารและกิจกรรมทางการพยาบาล

ปรับปรุงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 11:36:27