นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ สธ 0212/ว410 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 ตามหนังสือที่ สธ 0212/ว14039 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

กรุณารับทราบนโยบาย เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ สป.สธ. เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน

ปรับปรุงเมื่อ 27 เมษายน 2024 เวลา 09:18:11