แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐