ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิ ขนาด 551 เตียง ภายใต้การนำของ นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการคนที่สิบเจ็ดและ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวนกว่า สองพันห้าร้อยคน มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาให้บริการด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ มีผู้รับบริการเฉลี่ยวันละประมาณ 2,000 ราย มีผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 110 ราย

ศูนย์การแพทย์ชั้นนำและการสาธารณสุขระดับนานาชาติ คือวิสัยทัศน์ที่จะต้องไปให้ถึง โดยยึดมั่นในค่านิยม “วชิระ” (VACHIRA)

 • V = Visionary = คนวชิระมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 • A = Agility = ปรับตัวไว/ยืดหยุ่น
 • C = Customer Focus = ใส่ใจผู้รับบริการ
 • H = Humility = อ่อนน้อมถ่อมตน
 • I = Individual Commitment = ทีมมุ่งมั่น ร่วมใจให้บริการ
 • R = Research and Innovation = เน้นพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
 • A = Acceptability = ปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

โดยมีจุดเน้นเพื่อความปลอดภัยและพึงพอใจ ดังนี้

 • (Three P Safety) (Patient Safety Personal Safety People Safety) และ Smart Hospital (เพเชี่ยน เซฟตี้ เพอเซินนอล เซฟตี้ พีเพิ้ล เซฟตี้) และ สมาร์ท ฮอสพิทอล

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตั้งอยู่ ณ เชิงเขารัง เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 เบอร์โทรศัพท์ 0-7636-1234 Hotline : 1669 โทรสาร : 0-7636-1333

พื้นที่และขนาดที่ตั้ง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ แต่มีพื้นที่ใช้งานได้จริงเพียง 30 ไร่เศษ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเนินเขาสูง มีอายุครบ 100 ปี ในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าที่ผ่านมา


ศักยภาพการให้บริการ

นอกจากการให้บริการในโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตยังเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ อีก หลากหลายสาขา ดังนี้

 • ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน
 • ศูนย์หัวใจอันดามัน
 • ศูนย์การรักษาโรคด้วยเครื่องปรับบรรยากาศสูง (Hyper baric chamber)
 • ศูนย์อุบัติเหตุ
 • ศูนย์มะเร็ง
 • ศูนย์อภิบาลทารกแรกเกิด
 • ศูนย์ทันตกรรมเด็ก
 • ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 • ศูนย์การดูแลบาดแผลขั้นสูง
 • ศูนย์ผ่าตัดและส่องกล้อง
 • ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • ศูนย์ดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
 • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช สองพันห้าร้อยห้าสิบแปด ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการ Reaccreditation ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ และจะมีการ Reaccreditation ครั้งที่ 3 ในปี 2566 นี้

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ ของโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ให้บริการ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย Smart Hospital ประกอบด้วย

 • – Electronic Medical Record (เชื่อมโยงระบบ LIS และ PACS)
 • – Smart Lab (ลดระยะเวลารอคอย)
 • – Smart Pharmacy – Smart E-R – Smart AOC

การขยายการให้บริการเพื่อลดความแออัดไปยัง

– โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 3 แห่ง (โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลฉลอง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เพิ่มทางเลือกให้กับผู้รับบริการที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการและต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ

 • Special Medical Clinic (SMC)

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ โดยจัดทำเป็นลักษณะ การบริการ ณ จุดเดียวจบ (One – Stop – Service)

 • Health Checkup Center

สร้างความปลอดภัยและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด

ร่วมกับเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการวัคซีน ได้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ

 • ARI Clinic – Extended ER
 • โรงพยาบาลสนาม – Cohort ward – Hospitel
 • Hotel Room Isolation – Community Isolation – Home Isolation – Self Isolation
 • Yacht Quarantine – คลินิกอุ่นใจและ Call Center – Phuket Covid – 19 Care Center

ด้านการวิจัย การพัฒนารูปแบบนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์การเรียนรู้

 • เพื่อนำโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ทั้งผลงานระดับเขต ระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ

ด้านการศึกษา

 • เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า จนถึงปัจจุบันผลิตแพทย์ไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น

o เป็นสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
o เป็นสถาบันสมทบ ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์การจราจรและเวชศาสตร์ทางทะเล
o เป็นแหล่งฝึกการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา อาทิเช่น สาขาการพยาบาล สาขาเภสัชกรรม สาขาทันตกรรม สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาโภชนาศาสตร์ เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • สร้างพื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาล มีมุมพักผ่อนหย่อนใจ มุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุมเพื่อการเยียวยา Green and Clean Hospital

ชาววชิระภูเก็ตทุกคน มุ่งมั่นพร้อมใจที่จะขับเคลื่อนโรงพยาบาลแห่งนี้ สู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และยึดหลักในการปฏิบัติงาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ดังพระราชโอวาทแห่งพระบรมราชชนก ที่ว่า

“…ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะ แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์…”

Hospital introduction video

ปรับปรุงเมื่อ 27 มกราคม 2024 เวลา 09:54:55