ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการยกฐานะจากโรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ตามหนังสือของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/1604 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง การยกฐานะโรงพยาบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลศูนย์

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตั้งอยู่ ณ เชิงเขารัง เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 เบอร์โทรศัพท์ 0-7636-1234 Hotline : 1669 โทรสาร : 0-7636-1333

พื้นที่และขนาดที่ตั้ง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขนาด 551 เตียง (พิเศษ 135 เตียง สามัญ 416 เตียง) มีพื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ แต่มีพื้นที่ใช้งานได้จริงเพียง 30 ไร่เศษ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเนินเขาสูง มีอายุครบ 100 ปี ในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าที่ผ่านมา

“ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านการแพทย์ บุคลากรในองค์กรมีคุณค่า ชาวประชาสุขใจ ” คือ วิสัยทัศน์ที่จะต้องไปให้ถึง ภายใต้พันธกิจที่ว่า ให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขแบบบูรณาการ โดยทีมสหวิชาชีพพัฒนาโรงพยาบาล ให้มีศักยภาพสูงสุด ในการให้บริการสุขภาพ วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อันดามัน และมีเข็มมุ่ง ที่จะพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย สร้างความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ โดยยึดค่านิยม ในการทำงานเป็นทีม และยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีบุคลากรทั้งหมดประมาณ 2,300 คน เป็นข้าราชการร้อยละ 49 ลูกจ้างประจำร้อยละ 1.2 พนักงานราชการร้อยละ 1.4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ 34.32 ลูกจ้างชั่วคราวร้อยละ 14

ในด้านการให้บริการ

 • ผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 2,400 ราย และเพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยนอก มีโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง ให้บริการควบคู่ในวันเวลาราชการด้วยผู้ป่วยในที่รับไว้รักษา ในโรงพยาบาล เฉลี่ยวันละ 480 ราย มีอัตราการครองเตียงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
 • โรคที่ผู้ป่วยนอกมาใช้บริการมากที่สุด อันดับแรกคือ โรคระบบทางเดินหายใจ รองลงมาคือ โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรคระบบไหลเวียนเลือด
 • โรคที่เป็นสาเหตุให้รับผู้ป่วยไว้รักษาต่อในโรงพยาบาลคือ โรคระบบทางเดินอาหาร รองลงมาคือ โรคต้อกระจกและภาวะเหลืองในทารกแรกเกิด
 • โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายอันดับแรก รองลงมาคือ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และสาเหตุจากโรคหลอดเลือดในสมอง
 • การให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ตั้งแต่ คลินิกรุ่งอรุณ หกนาฬิกาสามสิบนาที จนถึงวชิระคลินิก เวลาสี่ทุ่ม นอกจากนั้น ยังให้บริการ คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู หัตถบำบัด สปา และคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
 • มีศูนย์นเรนทรอันดามัน รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ด้านการรักษาพยาบาล โทรสายด่วนหมายเลข 1669 มีทีมเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน E.M.S. ให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ มีแผนฝันสีทอง รองรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางบก อีกทั้งใช้แนวสาธารณสุขเชิงรุกในการให้บริการผู้ป่วย มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยตามชุมชน,สถานประกอบการ และตามเกาะต่าง ๆ

การให้บริการ

อายุรกรรม

 • อายุรศาสตร์ทั่วไป
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและ ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • อายุรศาสตร์โรคไต
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • ประสาทวิทยา
 • ตจวิทยา
 • หัตถการวินิจฉัยและรักษา

โรคระบบทางเดินหายใจ
– มะเร็งวิทยา

ศัลยกรรม

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • กุมารศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
 • ประสาทศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
 • กุมารทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

สูตินรีเวชกรรม

 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รังสีวิทยา

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • รังสีวิทยาทั่วไป

วิสัญญีวิทยา

 • สาขาวิสัญญีวิทยา

จักษุวิทยา

 • สาขาจักษุวิทยา
 • จอประสาทตา
 • กระจกตา

สาขาโสต ศอ นาสิก ลาลิงซ์วิทยา

 • สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • Sleep Lab
 • โรคภูมิแพ้

อาชีวเวชศาสตร์

 • สาขาอาชีวเวชศาสตร์

เวชศาสตร์ครอบครัว

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

 • สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

 • สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

จิตเวช

 • สาขาจิตเวชศาสตร์
 • สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

สาขาทันตกรรม

 • ทันตแพทย์ทั่วไป
 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ปริทันตวิทยา
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเซียล
 • วิทยาเอนโดดอนต์
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตกรรมบูรณะ

โครงการ / กิจกรรมเด่นของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โครงการ Hyper baric Medicine (หรือการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่อง Hyperbaric chamber ซึ่งเป็นเครื่องแรก และเครื่องเดียวของกระทรวงสาธารณสุข)

เพื่อเป็นการสนับสนุน การท่องเที่ยวทางทะเล ของจังหวัดภาคใต้ และภูเก็ตเมืองนานาชาติ เป็นเครื่องมือหรือห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ที่ใช้รักษาผู้ป่วย ที่เกิดโรคจากการดำน้ำ และโรคอื่นที่สามารถรักษาเสริม ด้วยออกซิเจนความกดดันสูง เครื่องมือดังกล่าว ได้สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้กับวงการสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้ป่วยเด็กออทิสติก ผู้ป่วยแผลเบาหวาน เนื้อตาย แผลกดทับ และแผลที่เกิดจากการให้รังสีรักษา ต่างพึงพอใจในผลการรักษา

โครงการจัดตั้ง “บ้านคุณพุ่ม” เพื่อการรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาการเด็ก

เพื่อเป็นการรำลึกถึง “คุณพุ่ม เจนเซ่น” พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเป็นการช่วยเหลือ เด็กที่ประสบภัย ความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม2547 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระประสงค์ ให้สร้างอนุสรณ์สถานขึ้น ในนามโครงการบ้านคุณพุ่ม เป็นโครงการระยะเร่งด่วน ที่จะใช้รับอุปการะเด็กกำพร้า ที่ประสบปัญหา จากภัยพิบัติครั้งนี้ อีกทั้งในระยะยาว จะจัดให้เป็นสถาบันสุขภาพเด็ก สถานฟื้นฟู และพัฒนาการเด็กในเขตภาคใต้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2555

และในปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้รับรางวัลอันน่าภูมิใจมากมาย อาท

 • รางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมการให้บริการ สำหรับกระบวนงานการรักษาผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก
 • นวัตกรรม การให้บริการการผ่าตัดโดยใช้ถุงอัจฉริยะบรรจุถุงน้ำดี
 • รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ระดับดีเด่น ประเภทกระบวนงาน ที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ ระหว่างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บริษัทประกันภัยตำรวจ อัยการ ศาล และสถานพยาบาลต่างๆ ในชื่อโครงการ การให้บริการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ เป็นการให้บริการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้กับผู้ป่วย ที่ประสบภัยจากรถและญาติเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
 • รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ สำหรับกระบวนงานการบำบัดเด็กออทิสติก ด้วยเครื่องปรับออกซิเจนความกดดันสูง
 • กระบวนงานการรักษาทารกตัวเหลืองแบบองค์รวม (Holistic neonatal hyperbilirubinemia Care)
 • รางวัลดีเด่นระดับเขต ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • ผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
 • โครงการคลอดผาสุก.
 • โครงการ โรงพยาบาลปลอดภัย ปลอดเชื้อลีเจียรแนร์
 • โครงการ สานฝันเด็กระยะสุดท้าย “ ห้องอบอุ่นรัก”
 • รพ.สายใยรักครอบครัว ระดับทอง
 • รางวัลชนะเลิศ : ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จากโครงการยกระดับสถานบริการสาธารณสุข
 • รางวัลเหรียญทอง : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย จากแหล่งกำเนิด
 • รางวัลดีเยี่ยม : ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในองค์กรที่เอื้อต่อการรักษาพยาบาล
 • รางวัลดีเยี่ยม : E – Claim System
 • ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพบริการมาตรฐานบริการสาธารณสุข (HCQA) ระดับทองแดง และผ่านเกณฑ์ การตรวจประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน ของบุคลากรโรงพยาบาล
  จากกรมควบคุมโรค

และยังมีความพร้อมในการให้บริการ อีกหลากหลาย ดังนี้

 • ศูนย์บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง และวิเคราะห์การนอนหลับ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
 • เปลี่ยนข้อเทียม ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง Laparoscopic
 • ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผ่าตัดสมองและหลอดเลือด
 • ศัลยกรรมเด็ก โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • ตรวจมะเร็งเต้านม เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เอ็ม อาร์ ไอ
 • ศูนย์ไตเทียม
 • คลีนิคเด็กออทิสติก
 • โครงการ “ มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละวัน ” มิตรภาพบำบัด
 • โรงเรียนพ่อแม่ Home Health Care
 • ศูนย์บริการร่วมระดับจังหวัด
 • วิทยุชุมชน เพื่อคนรักสุขภาพ มะฮอกกานี เรดิโอ
 • โครงการสวัสดิการเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการอาหารเพื่อสุขภาพ “มะฮอกกานี บริสโตร”
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลิตแพทย์เพิ่ม
  เพื่อชาวชนบท เปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวอันดามัน ได้ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
  โดยรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกรุ่นแรกมาเรียนที่ รพ.วชิระภูเก็ต ในปีการศึกษา 2554

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และให้การรักษาผู้ป่วยแบบผสมผสาน โดยนำเอาการแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย สปา อาโรม่า เทราปี่ จิตบำบัดผู้ป่วยระยะสุดท้าย ธรรมะ สำหรับผู้ป่วย-ญาติ และเจ้าหน้าที่ มีทั้งทำบุญเสริมบารมีเดือนเกิด ตักบาตรข้างเตียง รักษาศีลวันพระ ตะกร้าธรรมะ ตลอดจนการนำเอาหลัก Humanize Health Care/ Healing Environment มาใช้ร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่ อย่างเหมาะสม มีการนำงานวิจัยมาใช้ในงานประจำ และมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ผู้รับบริการ พึงพอใจ ศรัทธา และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่มีความสุข ในการปฏิบัติงาน สมดังคำกล่าวที่ว่า “บริการอบอุ่นใจ ปลอดภัยต้องไป โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”

 

Video