ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความห่วงใยต่อคุณภาพการบริการ ความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาการดำเนินงาน
ในระบบงานอาคารและสภาพแวตล้อม ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานสิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร
ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษา ควบคู่ไปกับหน้าทีประจำของเจ้าหน้าที่

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zcga