งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

Home/บทความ/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลชุมชน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (นพ.บรรพต ปานเคลือบ)

2021-09-02T10:24:32+07:002 กันยายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (กัญญา พฤฒิสืบ)

2021-07-05T18:50:17+07:005 กรกฎาคม 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่งที่มีคลองรากฟันด้านกึ่งกลางใกล้กลาง (ทพญ.ผกาพร สารัตถะ)

2021-06-29T09:49:56+07:0029 มิถุนายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

การศึกษาสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยง โดยการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (นางฉะอ้อน กองสุข)

2021-06-04T11:58:32+07:004 มิถุนายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

ผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในสตรีหลังแท้งบุตร (พว. กฤตพร เมืองพร้อม, พย.บ.)

2021-05-24T08:48:57+07:0020 พฤษภาคม 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

การพยาบาลผู้ป่วยเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง ที่ได้รับการรักษาด้วยการ ผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์ผ่านหลอดเลือดแดง (พัชรี ประทีปไพศาลกุล)

2021-04-22T00:03:37+07:0021 เมษายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยกระดูกขาหักชนิดปิดที่ได้รับ การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2021-04-22T00:08:28+07:009 เมษายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมาฝากครรภ์ล่าช้ากว่า 12 สัปดาห์ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการของรัฐเขตอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

2021-04-22T00:14:42+07:009 เมษายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันในฟันกรามบนด้านขวา (ทพญ.วัลยาพร กิตติธรกุล)

2021-03-15T12:19:50+07:0022 กุมภาพันธ์ 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: การพยาบาลผู้ป่วยรับการเจาะดูดเนื้อเยื่อโดยใช้กล้องส่องหลอดลมคลื่นอัลตราซาวนด์ (พว.อัญชนา เสมอภาค)

2021-03-15T12:17:47+07:0022 กุมภาพันธ์ 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

Go to Top