งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

Home/บทความ/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

การพยาบาลผู้ป่วยเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง ที่ได้รับการรักษาด้วยการ ผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์ผ่านหลอดเลือดแดง (พัชรี ประทีปไพศาลกุล)

2021-04-22T00:03:37+07:0021 เมษายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยกระดูกขาหักชนิดปิดที่ได้รับ การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2021-04-22T00:08:28+07:009 เมษายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมาฝากครรภ์ล่าช้ากว่า 12 สัปดาห์ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการของรัฐเขตอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

2021-04-22T00:14:42+07:009 เมษายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันในฟันกรามบนด้านขวา (ทพญ.วัลยาพร กิตติธรกุล)

2021-03-15T12:19:50+07:0022 กุมภาพันธ์ 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: การพยาบาลผู้ป่วยรับการเจาะดูดเนื้อเยื่อโดยใช้กล้องส่องหลอดลมคลื่นอัลตราซาวนด์ (พว.อัญชนา เสมอภาค)

2021-03-15T12:17:47+07:0022 กุมภาพันธ์ 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านในรายที่มีสุขภาวะที่ดี ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตฯ (เพียงใจ จันทร์มณี)

2021-03-19T11:06:47+07:0021 ธันวาคม 2020|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อการเลือกวิธีบําบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (พว.รัชนี ทิพย์สูงเนิน)

2021-03-15T12:13:59+07:004 พฤศจิกายน 2020|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี ใน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (พว.มาลี ทองมี)

2021-03-15T12:09:46+07:0030 ตุลาคม 2020|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องครั้งแรกโดยใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนผ่านช่องไขสันหลัง

2021-03-15T12:15:51+07:0014 ตุลาคม 2020|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันในฟันกรามล่างด้านซ้าย (Wanlayaporn Kittithonkun)

2021-02-23T11:59:57+07:0024 กรกฎาคม 2020|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

Go to Top