บทความ

Home/บทความ

งานวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลชุมชน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (นพ.บรรพต ปานเคลือบ)

2021-09-02T10:24:32+07:002 กันยายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (กัญญา พฤฒิสืบ)

2021-07-05T18:50:17+07:005 กรกฎาคม 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่งที่มีคลองรากฟันด้านกึ่งกลางใกล้กลาง (ทพญ.ผกาพร สารัตถะ)

2021-06-29T09:49:56+07:0029 มิถุนายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

4 ขั้นตอนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

2021-06-21T17:07:56+07:0021 มิถุนายน 2021|Infographic|

คู่มือวัคซีนฉบับประชาชน ที่คุณหมอแนะนำให้อ่าน

2021-06-09T10:42:03+07:009 มิถุนายน 2021|Infographic|

การศึกษาสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยง โดยการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (นางฉะอ้อน กองสุข)

2021-06-04T11:58:32+07:004 มิถุนายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

ผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในสตรีหลังแท้งบุตร (พว. กฤตพร เมืองพร้อม, พย.บ.)

2021-05-24T08:48:57+07:0020 พฤษภาคม 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

Go to Top