ที่มาของการเปิดคลินิก

ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบอันดับหนึ่งในผู้หญิง และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและอัตราการเสียชีวิตยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลก การรักษามะเร็งเต้านมประกอบด้วยการรักษาหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดรักษา การให้ยาเคมีบำบัด การฉายรังสีรักษา การให้ยาต้านฮอร์โมน การให้ยาพุ่งเป้า ประกอบกับการรักษามะเร็งเต้านมมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยการรักษาจะเป็นการรักษาแบบองค์รวมและมีความเฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยแต่ละราย

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แม่นยำ เพื่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี เพิ่มอัตราการรอดชีวิต ลดอัตราการกลับเป็นซ้ำ และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การจัดตั้งคลินิกโรคเต้านม จะเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อเพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการดูแลโดยแพทย์ที่มีความชำนาญด้านโรคเต้านม ประสานงานกับทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละองค์ประกอบของการดูแลรักษา ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการดูแลตามมาตรฐานที่ถูกต้องและทันเวลาตั้งแต่ต้น อันจะทำให้ได้รับผลการรักษาที่ดีตามเป้าประสงค์
ในการนี้ทางกลุ่มงานศัลยกรรมจึงได้ริเริ่มให้มีบริการคลินิกโรคเต้านมขึ้น โดยมีพิธีเปิดเวลา 9.30 น. ณ ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3 กลุ่มงาน ศัลยกรรม

นพ.สมิทธิ์ สร้อยมาดี