จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดปริมาณ Gas ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/40j8