ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดเลือดระบบสุญญากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ