ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 2
2. คุณภาพการให้บริการ 1
3. ด้านคลินิก 1
4. โครงสร้างด้านกายภาพ
รวม 4

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมลล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 3
6. ผ่านผู้บริหาร
7. หน่วยงานภายนอก 1
รวม 4

ปรับปรุงเมื่อ 05 พฤษภาคม 2022 เวลา 01:50:40

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3o0e