จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ เพื่อเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 26 มกราคม 2022 เวลา 06:40:14

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/252r