จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ํายาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-๒ (Real-time reverse transcription PCR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๗,๘๔๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dub5