จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 06 มกราคม 2022 เวลา 10:46:18

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/onxz