จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ปรับปรุงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2022 เวลา 07:32:55

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/mtj5