จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาเช่าระบบจ่ายยากึ่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 จำนวนประมาณการจะเช่า 240,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงิน ๓,๖๔๘,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7mhm