จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-๒ แบบรวดเร็ว (SARS-CoV-๒ Rapid Antigen Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4xdk