[หน้า 1]

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส (EB10 – EB12)

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน           
 
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
12.1 หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้        ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน (EB 13)

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
13.2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
13.2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
13.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
13.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
13.2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทนมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
13.2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ       ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม       จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13.2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
 
EB 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (EB16 – EB18)

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต      และประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม       ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
 
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
18.1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
 
18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18.2.1.1 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน เดือนมีนาคม 2564   (วันที่ 16 มีนาคม 2564)
– รอบ 12 เดือน เดือนกันยายน 2564  (วันที่ 15 กันยายน 2564)
18.2.1.2 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณ ธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน เดือนมีนาคม 2564   (วันที่ 16 มีนาคม 2564)
– รอบ 12 เดือน เดือนกันยายน 2564  (วันที่ 15 กันยายน 2564)

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB19 – EB21)

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (EB22 – EB24)
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียงต้านทุจริต”
22.1 หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด  “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่  บนเว็บไซต์หน่วยงาน
 
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน   และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ปรับปรุงเมื่อ 02 กันยายน 2021 เวลา 01:16:32