ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 4
2. คุณภาพการให้บริการ 1
3. ด้านคลินิก 2
4. โครงสร้างด้านกายภาพ
รวม 7

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล
2. โทรศัพท์ 2
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง 1
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 2
6. ผ่านผู้บริหาร 2
7. หน่วยงานภายนอก
รวม 7
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ggiu