สรุปข้อร้องเรียนเดือนมีนาคม 2567

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 5
2. คุณภาพการให้บริการ 6
3. ด้านคลินิก 2
4. โครงสร้างด้านกายภาพ 1
รวม 14

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล 3
2. โทรศัพท์ 1
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง 2
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 6
6. ผ่านผู้บริหาร 1
7. หน่วยงานภายนอก 1
รวม 14
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/w8dq