สรุปข้อร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 2
2. คุณภาพการให้บริการ 4
3. ด้านคลินิก 1
4. โครงสร้างด้านกายภาพ 1
รวม 8

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 4
6. ผ่านผู้บริหาร 1
7. หน่วยงานภายนอก 3
รวม 8
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/12g3