ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ
2. คุณภาพการให้บริการ
3. ด้านคลินิก 1
4. โครงสร้างด้านกายภาพ
รวม 1

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น
6. ผ่านผู้บริหาร 1
7. หน่วยงานภายนอก
รวม 1

ปรับปรุงเมื่อ 04 ตุลาคม 2022 เวลา 04:18:12

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ov55