สรุปข้อร้องเรียนเดือนมกราคม 2566

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 4
2. คุณภาพการให้บริการ 7
3. ด้านคลินิก
4. โครงสร้างด้านกายภาพ
รวม 11

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
4. จดหมาย 1
5. ตู้รับความคิดเห็น 6
6. ผ่านผู้บริหาร 1
7. หน่วยงานภายนอก 3
รวม 11

 

 

https://www.vachiraphuket.go.th/links/85qd

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/85qd