ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์
ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

The Effect of giving planned Information Program on knowledge and self-care Behavior on
thyroid lobectomy patients receiving in ear,
throat and nose ward at Vachira phuket hospital
สุพรทิพย์   ธนาโรจน์กุล , พย.บ.

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววัดผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคไทรอยด์ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยโสต ศอ
นาสิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 30 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง คือ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 1 วัน และหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยใช้แบบ
วัดความรู้เกี่ยวกับโรคไทรอยด์ และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไทรอยด์ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคไทรอยด์ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 ได้ค่า KR20 ของแบบวัดความรู้ เท่ากับ0.85 และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติ ความถี่
ร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนและหลัง โดยใช้สถิติทดสอบค่าที(Paired t-test)
ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ภายหลังการได้รับการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนสูงกว่าก่อนการได้รับข้อมูล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การนำผลการวิจัยไปใช้หน่วยงานอื่นที่ให้การ ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ต่อมไทรอยด์ที่ลักษณะใกล้เคียงกัน ควรพิจารณานำเอาโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนเป็นรายบุคคลไปใช้ โดยมีการกำหนดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม โดยสอนแบบรายบุคคลพร้อมทั้งมีการติดตามข้อมูลสุขภาพและให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างมั่นใจ
คำสำคัญ : ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์, การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน
Abstract
This study was a one group pretest-posttest and quasi-experimental research. The aim of this study is to determine the effects of giving planned instruction for patients with thyroid disease receiving lobectomy intervention on knowledge and self-care behavior. The participants of this study were 30 patients with thyroid disease who were admitted to the ear, throat and nose ward at Vachira phuket hospital. The data of the study was collected on three occasions. The first was before intervention, the second was after the intervention for one day,
and the last occasion was one week after the intervention. The research instruments consisted of knowledge questionnaire related to thyroid disease and self-care behavior questionnaire. These research instruments were developed by researcher. The content validity was validated
by three experts. The reliability coefficient of knowledge questionnaire was obtained by means of KR-20 that was 0.85 whereas the reliability coefficient of self-care behavior interview protocol
was obtained by means of Cronbach’s coefficient alpha that was 0.83. The demographic data was analyzed by using the frequencies and the percentages whilst paired t-test was used to compare the results of the thyroid disease knowledge questionnaire and self-care behavior
questionnaire. The results of the study revealed that the mean score of the thyroid disease knowledge and self-care behavior after giving planned instruction was significantly higher than before giving
planned instruction to the patients (p<0.05). The research results to apply ; Other departments providing similar care to patients undergoing thyroid lobectomy using a program of informative, individually information with the activity formulation appropriate health information individual and telephone information to prepare the patient to be able to high level self-efficacy and selfcare behaviors.

Keywords: thyroid lobectomy patients, Giving planned information

 

ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/1AZxSevF7c5UFLG_JTaQWwPueH_sE5mmK/view?usp=sharing

ภาพประกอบจาก Medical photo created by peoplecreations – www.freepik.com

ปรับปรุงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:51:44

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ta5a