ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องครั้งแรกโดยใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนผ่านช่องไขสันหลัง: โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
The Effects of Methodical Information of Anxiety in First Cesarean Surgery by Spinal Anesthesia: Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital
กรรณิการ์ สะสิสุวรรณ, พยบ.*
รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, ปร.ด.(การพยาบาล)**

 

ภาพประกอบ People photo created by senivpetro – www.freepik.com

ปรับปรุงเมื่อ 15 มีนาคม 2021 เวลา 12:15:51

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1k9