จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Electrolyte สาร Lipid profile และปริมาณ HbA๑C ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๒๑,๔๙๗.๖๐ บาท (เก้าล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/p973