จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๒๘,๑๖๐.๐๐  บาท (สองล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2023 เวลา 04:50:21

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gpl