จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ