จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส (Viral load) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๙,๔๖๕.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0wg8