จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ