ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

ปรับปรุงเมื่อ 23 สิงหาคม 2022 เวลา 09:15:56

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rasr