จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Endo Cutter Stapler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๕๑,๐๐0.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 14 กันยายน 2021 เวลา 08:01:42

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/j6ok