แบบฟอร์มลงทะเบียนจองเตียง กรณีตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19
 
ภาพประกอบโดย  Background photo created by tirachardz – www.freepik.com