จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ (อาหารทางสายให้อาหาร) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๖๖,๘๕๕.๔๘ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบแปดบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 25 สิงหาคม 2021 เวลา 03:19:52

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3dk