จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ชุดรับภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Detecter Flat Panel) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)