จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออบลิ้นหัวใจเทียม จำนวนประมาณการจะซื้อ 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 03:51:39