จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)