Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบการวิจัยเชิงพรรณนาโดยศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้ป่วยโรคโควิด-19 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
อาการของผู้ป้วยโรคโควิด-19 ที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษา (Study population) คือ ผู้ป่วยโรคโควิด- 19 (รหัสโรค U 074)ที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดภูเก็ตในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563 จำนวน 142 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบรายงานการสอบสวนโรค ทะเบียนประวัติการรักษาผู้ป่วย
เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน มีนาคม – ธันวาคม 2563 วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติไคร์สแควร์ (Chi-square Test)

 

คำสำคัญ: ผู้ป่วยโรคโควิด-19, จังหวัดภูเก็ต

ภาพประกอบ: Book photo created by jcomp – www.freepik.com

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/vy9b