ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักชั้น ๑ แฟลต ๓๒ ยูนิต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๕๘๖,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/u368