วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 Rotary Foundation และ Grobal Grant มอบเงินจัดอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด” (Neonatal resuscition 2020)