ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)