ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 25 สิงหาคม 2021 เวลา 11:15:59

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/u4t