ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดปริมาณ Gas ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ