ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมีในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ