ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ Viral Preservative Media ๓ ml. with Swab จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ