ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจหาภาวะพร่องเอนไซม์ G๖PD เชิงคุณภาพ (G๖PD Rapid Test Kit ๒๕ Test/Box) จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารเเนบ